Adatkezelési tájékoztató
a GDPR 13. cikke szerinti tartalommal (ha az adatokat az érintettől gyűjtik)

Adatkezelés tárgya:Kapcsolati űrlap kitöltése során megvalósuló adatkezelés
Az adatkezelő neve: EGERERDŐ Zrt.
Az adatkezelő székhelye:3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
Az adatkezelő elérhetősége:Postacím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
Elektronikus levélcím: egererdo@egererdo.hu 
Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlap segítségével
Az adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak fenti célból történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan módon, mint ahogy azt az egyén korábban megadta. 
  • A hozzájárulás tartalma (megadásának módja) röviden: az Adatkezelő a kapcsolati űrlap alatt jelölőnégyzet kitöltése útján szerzi meg az érintett hozzájárulását. 
Az adatkezelés időtartama:Az érintett kérésére történő törlésig. 
Az érintett jogai:Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során. 
Az érintettnek joga van arra, hogy:
  • személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog). 
  • tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog). 
  • személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára (hozzáférési jog). 
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • adatainak törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”). 
  • adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog). 
  • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan. 
Biztonsági intézkedések általános leírása:Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és tart fenn.
Adattovábbítás címzettje:Adatkezelő nem továbbítja az adatokat más szervezetnek.
Külföldi adattovábbítás:Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:Adatkezelő nem valósít meg automatizált adatkezelést (ideértve a profilalkotást is).
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:Lipusz Péter (e-mail: lipusz@gmail.com)
Jogorvoslat:Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő számára. Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek